Результати моніторингу якості освіти

        Державна підсумкова атестація здобувачів базової загальної середньої освіти проводилася з 3 по 10 червня 2019 року за розкладом, складеним з трьох предметів: української мови (диктант), математики, а також предмета  за рішенням педагогічної ради  з урахуванням побажань учнів : фізики, інформатики у 9-А класі, англійської мови у 9-Б класі та хімії у 9-В класі. Державна підсумкова атестація проводиться за завданнями, складеними вчителями навчального закладу відповідно до «Орієнтовних вимог до змісту завдань» та затвердженими педагогічною радою (протокол від 03.05.2019 № 6).

  Державну підсумкову атестацію за курс базової школи пройшли 90 (96%) учнів 9-х класів. 4 учні звільнені за станом здоров’я, учень 9-В класу Борбат Ілля Владиславович звільнений від державної підсумкової атестації з хімії через особливі умови, як призер ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії. 87 учнів отримали свідоцтва про базову середню освіту звичайного зразка, 7 учнів – свідоцтво з відзнакою.

              Рівень навчальних досягнень випускників 9-х класів ШНВК за результатами державної  підсумкової атестації, свідчать про те, що навчальний програмовий матеріал  за курс базової середньої освіти учнями засвоєний в основному на високому та достатньому рівнях. Але слід відмітити, що якість навчання знизилась порівняно з минулим роком на 8%.

  Результати  державної підсумкової атестації наступні:

                                                                                                                 Таблиця 1

  табл1

  Державна підсумкова  атестація з української мови проводилася у формі текстуального  диктанту. Тексти диктантів, запропонованих до проведення ДПА дібрано з урахуванням таких критеріїв: відповідність тексту мовній змістовій лінії програми; відповідність соціокультурній змістовій лінії. Тексти змістовно цілісні, логічно завершені, ідейно навантажені. За обсягом запропонований диктант містив 170 слів. Диктанти , підібрані вчителями-предметниками до проходження ДПА, достатньо насичені орфо - і пунктограмами, опрацьованими учнями в курсі основної школи. Тексти диктантів надали можливість перевірити писемну орфографічну та пунктуаційну грамотність учнів, їх вміння належним чином оформлювати роботу, правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування; уміння використовувати розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації. Було враховано як самостійні, так і службові частини мови. Перевірка здійснювалась фронтально за традиційною методикою.

                                                                                                                 Таблиця 2

  табл2

  Аналіз результатів показав, що більшість учнів підтвердила або підвищила бали річного оцінювання. Якість навчальних досягнень становить 73%, що порівняно з минулим роком вища на 8%. Вони знають згідно з програмовими вимогами конструкції складних речень, конструкції простих речень з відокремленими членами, уміють виділяти на письмі однорідні члени, відокремлене означення, обставину. Знають конструкції неповних речень, правильно ставлять розділові знаки у вище вказаних реченнях. Учнями допущені помилки: написання частки не з різними частинами, заміна і пропуски букв, перенос слів, написання складних слів, відокремлення другорядних членів речення, розділові знаки в складних реченнях, розділові знаки при прямій мові. Найкраще справилися з роботою учні 9-А та 9-Б класів. Якість знань в яких становить відповідно 91% та 82%. Кращими є роботи учнів Фролової Катерини, Воловик А. Лагоди Єлизавети (9-А клас), Берднікової Карини, Доник Анастасії (9- Б клас), Жир Дарини, Осипенко Дар’ї ( 9-В клас) .

  Для ДПА з математики було запропоновано 10 варіантів завдань, створених на основі «Збірника завдань для ДПА з математики. 9 кл. 2018» 

   ( автори Мерзляк А.Г., Полонський В.П., Якір М.С.) Державна підсумкова атестація з математики  показала вміння учнів  розв’язувати тести з вибором однієї відповіді та тести з короткою відповіддю. Продемонстрували глибокі знання програмового матеріалу майже 60% учнів 9-х класів, які розв’язували завдання  третьої та четвертої частин. 59 (77%) учнів при розв’язуванні завдань високого рівня дали достатні теоретичні обґрунтування, показали вміння логічно мислити. Кращими роботами є роботи учнів: Фролової Каміли, Волинця Кирила,, Волкова Дениса, Мамонт Юлії, Зінченка Володимира (9-А клас), Берднікової Катерини, Брови Оксани (9-Б клас) . Типові помилки, допущені при розв’язуванні завдань це -  розрахункові помилки, неправильні  або неповні пояснення геометричних, текстових задач, або їх відсутність, при перетворенні раціональних виразів, при побудові графіків функцій , при розв’язуванні нерівностей. Порівняно з минулим навчальним роком якість навчальних досягнень нижча  на 3%.

                                                                                                                                                   

  табл3

  Державна підсумкова атестація з хімії у 9-В класі біолого – хімічного профіля виявила, що високий рівень навчальних досягнень мають Комаров, Жир, Осипенко, Бородін, що становить 14%. На достатньому рівні виконали завдання 9 (31%) учнів. Якість навчальних досягнень становить 45%.

   Але окремі учні допустили помилки у тестових завданнях 4-ої частини рівня, дали неповні, недостатньо обґрунтовані відповіді у завданнях з  відкритою відповіддю. Ряд учнів мають недостатньо сформовану біологічну мову, 19% учнів знизили рівень навчальних досягнень порівняно з річним оцінюванням.                                                                                

   Державна підсумкова атестація з  фізики у 9-А класі фізико – математичного профілю проводилася у письмовій формі за чотирма  варіантами. За результатами атестації на високому та достатньому рівнях справилися 19 учнів, якість навчальних досягнень становить 64%, що на 20% нижча за результати минулого року. Результати робіт показали, що учні володіють основними фізичними поняттями, законами, фізичними величинами, формулами, які їх пов’язують. Ґрунтовні знання з предмету, вміння правильно розв’язувати завдання високого рівня показали такі учні, як Волинець Кирило та Костяний Андрій

  Типовими помилками, допущеними при виконанні роботи виявилися: неповне пояснення та опис фізичних явищ, процесів, невміння чітко висловити фізичну думку при розв’язуванні якісних задач з використанням законів фізики, відсутність малюнків, неправильне переведення одиниць вимірювання величин.

  18 учнів 9-А класу проходили ДПА з інформатики

  Для ДПА здобувачам загальної середньої освіти були запропоновані 11 варіантів 1,2,3 частини (завдання створені на основі «Збірника завдань для державної підсумкової атестації з інформатики, 9 кл», авт. Н.П.Моррзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська, Т.Г. Проценко, М.О. Войцеховський)

  Результати атестації наступні:

  Високий рівень 8 / 44%

  Достатній рівень 10 / 56%

  Підтвердили свій рівень 8 / 44%

  Підвищили свій рівень 5 /   28%

  Знизили свій рівень 5 / 28%

  Всі учні розв’язували практичну і теоретичну частину.

  Типові помилки: синтаксичні помилки при складані програм, недоліки при оформленні діаграм у Excel, недостатнє виконання вимог у завданнях по Word.

   Для  ДПА з англійської мови в 9-Б класі запропоновану таку форму контролю як письмове завдання. Робота була складена з трьох частин: аудіювання, читання , письмо. Державна підсумкова атестація з англійської мови показала , що учні 9-Б класу  володіють теоретичними знаннями та  застосовують їх на практиці для виконання граматичних завдань та монологічного мовлення на різних рівнях складності. Більшість учнів класу справилась з виконанням тестових завдань. На високому рівні виконали роботу 20 учнів, що становить 69%. Якість навчальних досягнень становить 90%. Підтвердили рівень навчальних досягнень порівняно з річним оцінюванням 15 учнів, підвищили – 11 учнів, знизили – 3 учні.

   Недоліками в роботах є граматичні помилки, неправильне використання дієслів, порушення порядку слів у реченні, недостатній словниковий запас, некоректна граматична структура відповідного змісту речення.

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"